با حضور استاندار صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، اين تابلو كه به پيشنهاد ستاد اقامه نماز استان  و توسط اداره كل راه و شهرسازي طراحي و نصب شده آخرين حد ترخص شرعي شهر يزد را مشخص مي كند.
مديركل راه و شهرسازي استان درباره اين اقدام گفت: با توجه به اينكه دقيقا" حد ترخص شرعي براي مردم مشخص نبود  با نصب اين تابلو ها  براي مردم حد ترخص شرعي شهر يزد  دقيقا" مشخص شد.
"غلامرضا رضايي" با تاكيد بر اينكه تاكنون دركليه  خروجي هاي شهر يزد اين تابلو ها نصب شده  اظهار اميدواري كرد: براي بقيه شهرستانهاي استان نيز اين امر محقق شود.