به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد صادق پور مهدي" در تقديرنامه دبير شوراي ترافيك  استانداري آورده است: از خدمات جنابعالي كه در راستاي ارتقاء بهره وري مراكز معاينه خودروي آن استان و نظارت و پيگيري مستمر بر عملكردآنها تقدير و تشكر مي نمايم.