"سيد عبدالمجيد قائم محمدي" در گفت و گو با خبرنگار اداره كل روابط عمومي استانداري يزد اظهار داشت: در چهارمين جلسه شوراي برنامه ريزي استان كه صبح روز شنبه به رياست استاندار برگزار شد سند راهبردي روابط عمومي هاي استان پس از تلاش هايي كه در راستاي تدوين آن صورت گرفته بود تشريح شد و كليات آن به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: مقرر شد در ده روز آينده اصلاحات جزئي مورد نظر اعضاي شوراي برنامه ريزي استان در سند اعمال شود تا مراحل ابلاغ سند براي اجرا در دستگاه هاي استان انجام گيرد.
سند راهبردي روابط عمومي هاي استان يزد با هدف ارتقاي سطح كيفي و كمي روابط عمومي هاي استان نخستين اقدام براي تعالي روابط عمومي ها بر اساس برنامه مدون و نظام مند در سطح كشور مي باشد.