مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد خواستار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"مريم عبدالحسين زاده" روز شنبه در نشست سازمانهاي مردم نهاد بانوان، خواستار طراحي برنامه سالانه براي ارتقاء جايگاه زنان در جامعه و تغيير نگرشها به مقام زن شد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به سال "حماسه سياسي،حماسه اقتصادي" و نقش زنان در مديريت افتصاد خانواده، بر توانمندي بانوان در خلق حماسه اقتصادي تاكيد كرد.
اين مقام مسئول، برنامه هاي ماهواره اي و ترويج آداب و رسوم غلط مبتني بر تجمل را موجب ايجاد تزلزل در مديريت اقتصادي خانواده ها دانست و گفت: بايستي بر روي فرهنگ تلاش و اشتغال در خانواده ها، كار شود.
عبدالحسين زاده با اشاره به در پيش رو بودن انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي، فعاليت تشكل هاي مردم حوزه بانوان در راستاي حضور حداكثري در انتخابات و خلق حماسه سياسي را مهم دانست.
 وي همچنين ارسال گزارش عملكرد سازمانهاي مردم نهاد بانوان در هفته زن امسال را خواستار شد.
 در ادامه مسئولين برخي از تشكلهاي مردمي بانوان به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.
تقدير از سمن هاي فعال در حوزه بانوان از ديگر بخش هاي اين نشست بود.