با حضور وزير تعاون گشايش يافت؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "علي ربيعي" از غرفه هاي اين نمايشگاه بازديد كرد و از نزديك در جريان فعاليت تعاونيهاي استان يزد قرار گرفت.
اين مقام عالي رتبه همچنين با حضور در بيمارستان شهداي كارگر تامين اجتماعي از برخي از بيماران عيادت كرد و آنان را مورد تفقد قرار داد.