معاون برنامه ريزي استاندار:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز دوشنبه در جلسه نشست كميسيون تنظيم بازار استان يزد، اظهار داشت: بر بازار نظارت كامل داريم و در اين راستا بازرسان تخلفات را بدون اغماض گزارش داده و تعزيرات حكومتي به جرايم رسيدگي مي كند.
وي افزود: مردم در صورت مشاهده تخلفات مي توانندآن را به دستگاه هاي مربوطه گزارش داده و به اجراي هر چه بهتر قانون كمك نمايند.
در اين جلسه در خصوص مسائل مطرح شده  بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.