به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در اين جلسه ضمن ارج نهادن به خدمات شهرداران قبلي و آرزوي توفيق براي شهرداران جديد، بر اهميت تسلط شهرداران بر قوانين و ضوابط مرتبط تاكيد كرد و از برگزاري يك دوره آموزشي در اين زمينه خبر داد.
"محمود شاكري شمسي" تصريح كرد: شهرداران به عنوان مديران شهرها، بايد به موضوع نظم توجه ويژه اي داشته باشند.
وي از شهرداران خواست تا فرصت خدمتگزاري به مردم را غنيمت شمرده  و در امور مرتبط با پروژه ها و نيروهاي زيرمجموعه خود، نظارت و بازرسي مستمر و دقيقي داشته باشند.
شاكري شمسي احاطه كامل شهرداران به حوزه مسئوليت خود، همه جانبه نگري، تعامل و هماهنگي با دستگاه ها ، توجه به تمامي محلات شهر و داشتن برنامه و پرهيز از روزمرگي را از ضروريات موفقيت شهرداران برشمرد.
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد، همچنين بر كسب درآمدهاي پايدار ، توجه به مسائل فرهنگي شهر و استفاده از شيوه هاي نوين تاكيد كرد.
توجه به سيماي شهر، پياده كردن سيستم جامع اداري و مالي و فراهم كردن زمينه براي حضور بخش خصوصي بر اساس كار كارشناسي و نيازهاي موجود از ديگر نكات مورد تاكيد اين مقام مسئول بود.
شاكري شمسي با اشاره به جوانگرايي در شهرداران استان، اظهار اميدواري كرد: با بهره گيري از پتانسيل خوبي كه در اين زمينه وجود دارد، شاهد تحول عظيمي در مديريت شهري استان يزد باشيم.
به گفته مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد، شهردار 20 شهر استان انتخاب شده اند و تنها ، شهردار تفت، مشخص نشده است.