وظایف و اختیارات کارشناس ادارای و مالی

 • 1- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی
 • 2- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
 • 3- همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
 • 4- تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
 • 5- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
 • 6- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
 • 7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
 • 8- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
 • 9- انجام امور مربوط به انتقالات
 • 10- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
 • 11- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری
 • 12- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
 • 13- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
 • 14- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
 • 15- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد
 • 16- تهیه و تنظیم نمونه های مكاتباتی
 • 17- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
 • 18- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
 • 19- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
 • 20- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه كاركنان
 • 21- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان
 • 22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود
 • 23- پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید
 • 24- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
 • 25- تهیه لیست كشیك كاركنان
 • 26- معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت
 • 27- تشكیل جلسات شورای كاركنان و پیگیری مصوبات
 • 28- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
 • 29- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان
 • 30- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
 • 31- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق