وظایف و اختیارات امور اجتماعی و انتخابات

 • 1- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
 • 2- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
 • 3- تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
 • 4- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
 • 5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
 • 6- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
 • 7- بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
 • 8- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
 • 9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
 • 10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
 • 11- تهیه شناسنامه انتخاباتی
 • 12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار
 • 13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
 • 14- تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
 • 15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان
 • 16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری
 • 17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
 • 18- تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
 • 19- پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
 • 20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
 • 21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق