پاسخگویی مستقیم فرماندار مروست به اقشار مختلف مردم شهرستان

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست ، دانشور فرماندار شهرستان به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار کرد.