برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی- استانداری یزد


داوطلب محترم هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399-استانداری یزد با توجه به اعلام نتایج سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399، خواهشمند است ضمن مشاهده واطلاع از تاریخ و ساعت مصاحبه خود ، درروز و زمان مقرر به همراه اصل مدارک « سوابق پژوهشی و آموزشی»  جهت انجام مصاحبه در محل سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد واقع در صفائیه ، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ،ساختمان امام علی (ع) طبقه اول حضور بهم رسانید . تاکید میگردد عدم حضور جنابعالی رأس زمان مقرر به منزله انصراف شما از آزمون استخدامی می باشد .    اداری و مالی استانداری یزد دانلود برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی- استانداری یزد

داوطلب محترم هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399-استانداری یزد

با توجه به اعلام نتایج سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399، خواهشمند است ضمن مشاهده واطلاع از تاریخ و ساعت مصاحبه خود ، درروز و زمان مقرر به همراه اصل مدارک « سوابق پژوهشی و آموزشی»  جهت انجام مصاحبه در محل سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد واقع در صفائیه ، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ،ساختمان امام علی (ع) طبقه اول حضور بهم رسانید . تاکید میگردد عدم حضور جنابعالی رأس زمان مقرر به منزله انصراف شما از آزمون استخدامی می باشد .   اداری و مالی استانداری یزد


دانلود برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی- استانداری یزد

آدرس کوتاه :