خبر 29 ارديبهشت


1- حضور استاندار یزد در مسجد روضیۀ محمدیه و شركت در راي گيري ---2- ارتباط با ستاد انتخابات استان حضور استاندار یزد در مسجد روضیۀ محمدیه و شركت در راي گيري

ارتباط با ستاد انتخابات استان


آدرس کوتاه :