مستندات مصاحبه آزمون استخدامی


داوطلب محترم آزمون استخدامی   ۱۳۹۹: باتوجه به اینکه یکی از شاخصهای ارزیابی مصاحبه آزمون استخدامی 1399 ، « سوابق پژوهشی و آموزشی» و ارائه گواهینامه ICDL می باشد ، پذیرفته شدگان آزمون می بایست درصورت داشتن مدارک مربوط به سوابق پژوهشی و آموزشی ( کسب رتبه برگزیدگان علمی دانشجویی، مقالات، کتاب ، کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری ، مدارک زبان معتبر و گواهینامه دوره های  ICDL )   اصل مدارک  را در زمان مصاحبه ارائه نمایید.درضمن سنجش  ICDL درزمان مصاحبه از طریق سوالات تخصصی یا آزمون عملی مهارت سنجی صورت می پذیرد . زمان و مکان حضور داوطلب جهت مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد . اداری و مالی استانداری یزد   دانلود فرم شماره 1:  سوابق پژوهشی و آموزشی  

داوطلب محترم آزمون استخدامی ۱۳۹۹:

باتوجه به اینکه یکی از شاخصهای ارزیابی مصاحبه آزمون استخدامی 1399 ، « سوابق پژوهشی و آموزشی» و ارائه گواهینامه ICDL می باشد ، پذیرفته شدگان آزمون می بایست درصورت داشتن مدارک مربوط به سوابق پژوهشی و آموزشی ( کسب رتبه برگزیدگان علمی دانشجویی، مقالات، کتاب ، کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری ، مدارک زبان معتبر و گواهینامه دوره های ICDL)  اصل مدارک را در زمان مصاحبه ارائه نمایید.درضمن سنجش ICDL درزمان مصاحبه از طریق سوالات تخصصی یا آزمون عملی مهارت سنجی صورت می پذیرد . زمان و مکان حضور داوطلب جهت مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد .

اداری و مالی استانداری یزد

 

دانلود فرم شماره 1:  سوابق پژوهشی و آموزشی
 

آدرس کوتاه :