برگزاری سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان یزد

با هدف بررسی نامه های وارده و تصمیمات کمیته فنی سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان یزد به ریاست محمدجواد آقایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان یزد با دستور کار اصلاح هندسی میدان علامه امینی، بررسی اصلاح هندسی تقاطع بوستان پرستار و ساماندهی خیابان شهید عباسپور به ریاست محمدجوادآقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و سایر اعضا برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.