طرح مشکل انشعاب ساختمان های خارج از محدوده درمیبد

درجلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرمانداری میبدو جمعی از مسئولین موضوع عدم امکان واگذاری انشعابات به ساختمان های مسکونی خارج از محدوده شهر بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرزین خادمی گفت:شهرداری،راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید محل هایی که با مشکل عدم امکان واگذاری انشعابات مواجه هست ،نقشه دقیق محل را همراه با مختصات به رئیس دادگستری ارسال کنند .

خادمی افزود:این مشکلات قرار است درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مورد طرح و بررسی و تصمیم گیری قرارگیرد .