ارتباط الکترونیکی مردم و دولتطرح و ایدهگزارشابراز احساساتانتقاداتشکایتپیگیری مورددرخواست

Text to Identify

بنر-میز-خدمت-(1).jpg

آدرس: یزد میدان

حضرت امام حسین(ع)
استانداری یزد
كدپستي:
8916188614

تلفن31111(035)

نمابر:36243888(035)
وبگاه اينترنتي:
www.ostanyazd.ir

رایانامه:

info@ostanyazd.ir

اسامي و تلفن مديران استان