وظایف و اختیارات معاونت

معاون فرماندار علاوه بر این كه در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .

الف ) نظارت و بازرسی :
 • 1- تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
 • 2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
 • 3- اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
 • 4- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
 • 5- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه
 • 6- پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها
 • 7- دبیر جلسه شورای اداری
 • 8- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری
ب ) امور اجتماعی :
 • 1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان
 • 2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم
 • 3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار
 • 4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادی :
 • 1- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی .
 • 2- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی
 • 3- تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :
 • 1- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی
 • 2- تشكیل جلسات مربوطه در این راستا
 • 3- پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار
 • 4- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...
 • 5- پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق