ردیف
عنوان
تاریخ انتشار
دریافت فایل
1
بولتن تبیین 1
خرداد 1402
2
برنامه های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای اقتصادی و زیربنایی در هفته دولت 1402
​​​​​​​​
مرداد 1402
3
بولتن تبیین 2 (دستاوردهای دولت مردم در استان یزد) هفته دولت 1402
شهریور 1402
4
گزارش خلاصه مدیر یتی عملکــــــرد دولت مردمی
​​​​​​​
شهریور 1402
5
تبیین دستاوردهای دولت مردم در استان یزد در ویژه نامه روزنامه کیهان
شهریور 1402
6
تبیین دستاوردهای دولت مردم در استان یزد در ویژه نامه روزنامه اطلاعات
شهریور 1402
7
برنامه اجرایی و عملیاتی حوزه اطلاع رسانی استان یزد
شهریور 1402
8
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح  اﺳﺘﺎن ﯾﺰد دﻫﻪ ﻓﺠﺮ1402 ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ
بهمن 1402
9
انقلاب خدمت
بهمن 1402
10