به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، كارشناس شوراهاي استانداري اظهار داشت: دوره چهارم شوراي اسلامي استان بعد از معرفي نماينده شوراها از هر شهرستان تشكيل مي شود كه  اولين جلسه آن روز دوشنبه در محل استانداري و با حضور نماينده استاندار تشكيل و انتخابات داخلي آن براي انتخاب هيات رئيسه برگزار شد.
ابوالحسني گفت: با عنايت به مواد 2و3و4و7و8و...آئين نامه داخلي شوراي اسلامي استان مصوبه 24/1/84 هيأت وزيران ابتدا هيات رئيس سني شورا تشكيل و نهايتا تركيب اصلي شوراي اسلامي استان بدين شرح انتخاب شد؛زارع پور اشكذري به عنوان رئيس شوراي استان يزد ، اميرزاده نائب رئيس وحيدري به عنوان منشي  ، همچنين مروي نام به عنوان سخنگو و ميرابوالقاسمي و رباني به عنوان نماينده استان يزد در شوراي عالي استانها انتخاب شدند.