به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"لامحسين دشتي" ضمن  تسليت ايام فاطميه و همچنين درگذشت نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي در جريان فعاليت ستاد انتخابات شهرستانهاي استان يزد، قرار گرفت و دستوراتي را صادر كرد.
رئيس ستاد انتخابات استان با اشاره نامگذاري سال 92 به سال "حماسه سياسي، حماسه اقتصادي" بر اهميت اطلاع رساني و ايجاد فضايي پرشور در شهرستانها در راستاي خلق حماسه سياسي ملت ايران تاكيد كرد.
مديركل دفتر سياسي و انتخابات استانداري يزد نيز اهميت انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي را يادآور شد.
"مهدي تقوايي" بر تعامل و همكاري تنگاتنگ هيأتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات در شهرستانها تاكيد كرد.
در اين ارتباط ويدئوكنفرانسي، هر يك از فرمانداران گزارشي را از فعاليتهاي صورت گرفته در ستاد انتخابات شهرستانها ارائه كردند.