برگزاری جلسه شورای فنی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی

جلسه شورای فنی استان با دستور کار ارایه گزارش کارگروه نظارت و کارگروه پیمان تشکیل گردید.

در این جلسه کارگروه نظارت گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته از پروژه های عمرانی و نحوه کیفیت اجرای آنها ارایه نمودند. و مصوبات کارگروه پیمان در خصوص درخواستهای دستگاه ها مطرح و بررسی گردید.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات