نام و نام خانوادگي: مصطفی اعتمادیان

سمت: مدیر کل حوزه  استاندار

سطح تحصيلات: فوق لیسانس

سوابق كاري و اجرايي:کارمند سازمان تامین اجتماعی​​​​​​

 

​​​​​​​