مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد مطرح كرد:

لزوم تقويت جنبه هاي اجتماعي توسعه

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد بر تقويت جنبه هاي اجتماعي توسعه در جامعۀ يزد تأكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كارگاه آموزشي تربيت مدرسِ پيشگيري رشدمدار در معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري يزد برگزار شد.
«مجيد جواديان زاده» در اين كارگاه آموزشي هدف پيشگيري زودرس يا رشدمدار را شناسايي عوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخلۀ زودرس براي جلوگيري از بزهكاري دانست.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با اشاره به اينكه امروزه توسعۀ جامعه بر مبناي شاخص هاي اجتماعي افراد آن جامعه است، بيان كرد: براي رسيدن به توسعۀ پايدار نياز به مديريت يكپارچه اجتماعي مي باشد كه لازمه آن تقويت فرآيندهاي جامعه پذيري و جنبه هاي اجتماعي توسعه است.
جواديان زاده در پايان سخنان خود افزود: براي تحقق اين مهم نياز به عزم جدّي گروه هاي داوطلب اجتماعي، سازمانهاي مردم نهاد و مسئولان است و دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آمادگي  همكاري براي استمرار و گسترش اين آموزش ها را دارد.
 

افزودن نظرات