محمد حسین قانعیان
مدیر کل امور اداری و مالی
شماره تماس : 03531112524
  • اداری

    ياسرعظيم پور
    عاطفه درخش
    میثم اکرامی
    محمدعلی علوی ارفع
    علي رضائی
    حسين كهدوئی
    روح الله دهقان منشادی
    محمدحسين غيليان
    محمدجواد متوسل‌
    اله دهقان منشادی​​​​​​​​​​​​​​
    نجمه توكلی
    03531112524
    03531112138​​​​​​​
    03531112151
    03531112455
    03531112278
    03531112336
    03531112194
    03531112229
    03531112559
    03531112374
    03531112316
  • مالی

    محمد محسن نيكخواه
    سميه فاضلی
    سعيد شاكری
    اميردهقان نيری
    عليرضا ميرحاجيان
    محمدحسن همدانيان
    ابوالفضل تقی زاده
    حسين برزگر مروستی
    مرواريدحسينی
    ابراهيم دهقانپور
    محمدعلی دهقان
    عبدالرسول خيرانديش
    03531112145
    03531112445
    03531112634
    03531112409
    03531112314
    03531112270
    03531112421
    03531112291
    03531112292
    03531112292
    03531112339
    03531112286
  • اداره کل تدارکات

    حميد شاكری
    فاطمه کارگر
    احمدشكاری خبر
    محمد رضايی پندری
    محسن شجاعی
    03531112155
    03531112165
    03531112318
    03531112318
    03531112180
  • دبیرخانه

    سيدمحمدرضامدنی
    محمد رضادهقان منشادی
    فرحنازنقش باف
    كبری فلاحتی مروست
    عباس منصوری
    اعظم خبری
    مهديه دهقان طزرجانی
    محمدعلي توكلی
    روح الله كريمی
    فاطمه میرجمالی
    03531112258
    03531112627
    03531112355
    03531112355
    03531112632
    03531112355
    03531112355
    03531112350
    03531112257
    03531112257
  • واحد رفاه

    محمد سرافراز 
    محمد صمصامی
    03531112362
    03531112114
  • تأسیسات

    روح ا... قطب الدینی
    سید مرتضی امیری نسب
    03531112351
    03531112351
  • واحد نقلیه

    محمد حسين فلاح
    داوود زارع
    03531112134
    03531112135
— 3 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۳ از ۱۳ نتیجه
  1. نظارت بر انجام كليه‌امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه‌در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.
  2. نظارت بر انجام امور تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه.
  3. نظارت بر انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود روشهاي انجام كار در استانداري .
  4. نظارت بر انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه‌و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه‌در حدود اختيارات تفويض شده.
  5. نظارت بر تكميل و تنظيم پرونده‌هاي پرسنلي و تهيه‌خلاصه‌پرونده‌كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
  6. نظارت بر اجراي مقررات انضباطي (ورود ، خروج ، حضور و غياب و ...) كاركنان استانداري.
  7. نظارت بر تهيه‌و صدور احكام مرخصي‌ها و ماموريت هاي كاركنان استانداري واحدهاي تابعه در حدود قوانين و مقررات مربوط.
  8. نظارت بر اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و برنامه‌ريزي و پيگيري تشكيل كميته‌مربوطه.
  9. نظارت بر تهيه‌و صدور احكام انتقال، انتصابات و مأموريت مستخدمين در حوزه‌استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات.
  10. نظارت بر بررسي و اقدام در زمينه ‌امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري.
  11. نظارت بر انجام فعاليتهاي مربوط به عقد قراردادها و نحوةهزينه كرد آن.
  12. نظارت بر تهيه‌احكام مربوط به‌برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر) در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.
  13. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي مربوطه.
  14. نظارت بر تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرحها و برنامه ها استانداري و همچنين مشكلات و نارسائيهاي مربوط، براي آگاهي استاندار
  15. نظارت بر ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعملها ، ضوابط و فرمهاي مربوط به بودجه استانداري و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم و تكميل و اعاده آنها.
  16. نظارت بر بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي دفاتر استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي با توجه به طرحهاي و برنامه هاي مربوط.
  17. نظارت بر اجراي بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه استانداري از طريق اخذ مستمر گزارشهاي مالي و صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها در مقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي.
  18. نظارت بر ثبت و نگهداري كليه آمار و اطلاعات پرسنلي براساس احكام صادره بمنظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري.
  19. نظارت بر تهيه و تنظيم ونگهداري اعتبارات بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات.
  20. نظارت بر دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليتهاي مختلف استانداري در قالب مواد هزينه و پيگيري تخصيص اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه.
  21. نظارت بر ايجاد تسهيلات لازم به‌منظور تأمين رفاه‌كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
  22. نظارت بر دريافت ، ثبت و توزيع كليه‌مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده‌يا صادره.
  23. نظارت بر نگاهداري دفاتر اعتبارات و تأمين هزينه‌ها براساس اعتبارات تخصيصي به‌تفكيك مواد و برنامه.
  24. نظارت بر انجام امور دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مستمر وغيرمستمر مطابق اعتبارات مربوط وحواله‌هاي رسيده.
  25. نظارت بر تهيه‌و تنظيم و صدور اسناد هزينه‌و پرداخت هزينه‌هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه‌در دفاتر مربوط.
  26. نظارت بر تهيه‌و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و انجام مكاتبات لازم و پرداخت كسور قانوني و ساير تعهدات كاركنان
  27. نظارت بر اقدام در وصول وجوه‌اعتبارات براساس درخواست‌هاي صادر شده.
  28. نظارت بر انجام وظايف مربوط به‌تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.
  29. نظارت بر رسيدگي به‌اسناد هزينه‌از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.
  30. نظارت بر تهيه‌ فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره‌و ارسال آنها به‌مراجع ذيربط.
  31. نظارت بر نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه‌گزارش‌هاي لازم.
  32. نظارت بر بررسي وتهيه ‌لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه‌استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.
  33. نظارت بر تهيه‌و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد.
  34. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات ، سرويس تلفن، روشنائي و تأسيسات و برنامه‌كار خدمتگزاران، رانندگان و نگهبانان و برنامه‌كشيك در غيرساعات اداري و نظارت بر نحوه‌كار آنها.
  35. نظارت بر مراقبت درحفظ ساختمان و اثاثيه‌استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات.
  36. نظارت بر انجام امور مربوط به‌وسائط نقليه‌و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه.
  37. نظارت بر انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي اداري استان.
  38. نظارت بر بررسي نيازهاي آموزشي كليه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و پيگيري اجراي دوره هاي آموزشي كاركنان
  39. همكاري در انجام امور ارزشيابي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه
  40. همكاري و هماهنگي در اجراي طرح نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه
  41. نظارت بر چاپ و تكثير اوراق و نامه ها و نشريات استانداري
  42. نظارت بر انجام مراحل ارتقاء شغلي (رتبه و طبقه) كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه
  43. نظارت بر تهيه وتنظيم صورت حسابهاي اموال منقوق و غير منقول و ارسال آن به اموراقتصادي و دارايي
  44. نظارت بر تنظيم و نگاهداري دفاتر اموال و نصب برچسب كليه اموال منقول و غير منقول
  45. نظارت بر انجام امور مربوط به اخذ مجوزهاي لازم براي فروش ، واگذاري يا اسقاط اموال فرسوده و مازاد
  46. انجام امور مربوط به كميسيون ماده 2 به عنوان نماينده استانداري
  47. نظارت بر حفظ و نگهداري كليه اموال با همكاري كليه واحدها و تنظيم فرم 16 اموال و نصب آن در كليه اتاقها
  48. همكاري و تعامل كامل با دستگاههاي نظارتي و ارائه گزارشهاي مورد نياز اين دستگاهها در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
  49. انجام فعاليت هاي مربوط به برگزاري مناقصه ها، مزايده ها و ترك تشريفات استانداري
پشتيباني براي اجراي طرح هاي استاني و ملي در قالب كميته پشتيباني ( از قبيل انتخابات و سرشماري )
​​​​​​​
در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
پوشه‌ها
اسناد
  • ghavanin.png
    11 ماه ها قبل توسط حامد علاسرپنائی
    تایید شده
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}

  • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
    اسناد
    {title}
    اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}